smerfy@przedszkolesmerfy.com.pl

Organizacji Pracy Punktu Przedszkolnego

ORGANIZACJA PRACY

PUNKTU  PRZEDSZKOLNEGOSMERFY

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Nazwa placówek :                                                                                           Punkt Przedszkolny  „ Smerfy” ma siedzibę w  Krakowie  przy:

                    -  ul. Taklińskiego 3, 30-499  Kraków

                    -  ul. Petrażyckiego 42, 30-399  Kraków

  1. Osoba prowadząca: Barbara  Wieczorek   zwana w dalszej części Dyrektorem
  2.  Podstawa prawna działania : Punkt  działa zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa.

Punkt  przedszkolny  pracuje  w  oparciu  o  podstawę prawną:  ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. Poz. 1943, 1954, 1985 i 20169 z 2017r. Poz.60, 949, 1292),  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010r. nr 161, poz. 1080), ustawę z 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017r. Poz.59)                                                                                   Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty.

NIP  679-118-09-28     REGON  350866926-00037

§ 2.  CELE I ZADANIA PUNKTU

1. Punkt  realizuje cele i zadania określone w Ustawie  oraz sposobu ich działania.

2. Celem jest:

a. opieka nad dziećmi, odpowiednia do ich potrzeb, zapewniająca prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo,

b. wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka oraz udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

c. rozwijanie i kształtowanie indywidualnych zainteresowań i zdolności dzieci, motywowanie do poszerzania wiedzy,

d. przygotowanie podopiecznych do podjęcia nauki szkolnej zgodnie z podstawą programową opracowaną przez MEN,

e. współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

f. organizowanie działań innowacyjnych,

g. kultywowanie tradycji oraz umożliwianie dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości

narodowej, etnicznej, językowej i religijnej oraz kształtowanie postaw tolerancji dla odmienności kulturowej i narodowej.

§ 3 ORGANY PUNKTU

Organami   punktu są:

1. Dyrektor:

a. nadzorowanie pracy nauczycieli oraz pozostałego personelu

b. podejmuje decyzje w sprawach zatrudnienia i zwalniania pracowników,

c. odpowiednio zarządza i dysponuje środkami finansowymi,

d. sprawuje nadzór pedagogiczny,

e. opieka nad wychowankami oraz dbałość o ich harmonijny rozwój.

2. Rada Pedagogiczna

a. obejmuje wszystkich nauczycieli,

b. sprawuje nadzór merytoryczny nad pracą Punktu, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

c. ustala pod względem merytorycznym roczne i miesięczne plany pracy Punktu, w trakcie roku może nanosić w nim drobne zmiany i poprawki nie zmieniając koncepcji rocznej,

d. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków,

§ 4 ORGANIZACJA PUNKTU

Zasady funkcjonowania:

1. Punkt funkcjonuje dwanaście miesięcy w roku z wyjątkiem dni świątecznych oraz z uwzględnieniem przerwy wakacyjnej, przerwy między świątecznej  ustalonej  z organem prowadzącym, podanej do wiadomości Rodziców z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

2. Punkt  pracuje od poniedziałku  do  piątku  w  godzinach  od 6.30 do 17.30.  Zajęcia  dydaktyczne  trwają  od  godz.  9.00 do 14.00.  W trakcie  trwania  zajęć  realizowana  jest  podstawa  programowa  wychowania  przedszkolnego wymiarze 5 godzin dziennie . Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć, o których mowa  wynosi  25  godzin.   

3.Organizację pracy określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora       w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

4. Możliwe jest przyjmowanie dzieci na mniejszą liczbę godzin i dni w zależności  od  potrzeb zgłaszanych  przez  rodziców  lub  prawnych  opiekunów.

5. Punkt może rozszerzać ofertę opiekuńczą i edukacyjną w zależności od potrzeb

Rodzic/Opiekun w razie pozostawienia dziecka po godzinie 17.30 obowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 10,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę zegarową.

6. Nauczyciel prowadzący zajęcia realizuje program wychowania przedszkolnego, stanowiący opis sposobu realizacji zadań ustalonych                  w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. 

7.Nauczyciel prowadzący zajęcia w punkcie współpracuje z rodzinami dzieci uczęszczających na zajęcia.

Przebieg działalności wychowawczej i opiekuńczej z dziećmi w danym roku szkolnym jest dokumentowany w formie dziennika zajęć.


8.W dzienniku zajęć wpisuje się nazwiska i imiona dzieci uczęszczających na zajęcia, daty i miejsca ich urodzenia, nazwiska i imiona rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania. W dzienniku zajęć odnotowuje się obecność dzieci na zajęciach dydaktyczno-wychowawczych.   

9.Nauczyciel potwierdza podpisem w dzienniku zajęć przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym dniu.        

10.  Zajęcia w ramach punktu prowadzone są w lokalu przy ul.  Petrażyckiego 42 oraz przy ul. Taklińskiego 3 zapewniającym:

a) bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci,

b) wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego lub wybranych części tej podstawy

Kryteria przyjęć dzieci.

1. Punkt  przyjmuje dzieci w wieku 3 do 6 lat. 

2. Zajęcia wychowania przedszkolnego  punkcie mogą być prowadzone w grupach liczących od 3 do 25 dzieci. Liczba dzieci w oddziale  nie może przekroczyć   liczby  25.

3. Dyrektor  zawiera z Rodzicami/ Opiekunami Umowę świadczenia usługi edukacyjnej na okres jednego roku, z możliwością przedłużenia na lata następne.

4. Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, całkowicie sfinansowanych przez Rodziców/Opiekunów.

Prawa i obowiązki dzieci.

1. Dzieci mają prawo do:

a. odpowiednio zorganizowanej opieki wychowawczo-dydaktycznej zgodnej      z zasadami higieny pracy umysłowej,

b. ochrony przed wszystkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej oraz ochrony i poszanowania ich godności osobistej,

c. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo – dydaktycznym,

d. doświadczania od innych ciepła i życzliwości,

e. spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,

f. jeśli jest zmęczone – snu i wypoczynku,

g. pomocy i ochrony w przykrych dla dziecka sytuacjach,

h. różnorodności doświadczeń.

2. W Punkcie  nie wolno stosować żadnych zabiegów lekarskich wobec dziecka, z wyjątkiem przypadków bezpośrednio ratujących życie dziecka.

3. Każde dziecko jest ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków.

4.Do Punktu  uczęszczają tylko zdrowe dzieci.

Przyczyny skreślenia dziecka z listy.

Istnieją sytuacje, w których dziecko może być skreślone z listy przyjętych dzieci:

a. zaleganie przez Rodziców z opłatami za 1 miesiąc,

b. dziecko swoim zachowaniem może stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia innych wychowanków lub wychowawców,

c. następuje brak współpracy pomiędzy opiekunami dydaktycznymi a rodzicami w kwestii dotyczącej procesów edukacyjnych i wychowawczych dziecka,

d. w przypadku, gdy Rodzice zatają informację o stanie zdrowia dziecka uniemożliwiającego przeprowadzanie prawidłowego procesu kształcenia           w grupie przedszkolnej.

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć.

1. Zapewnienie dzieciom zdrowych i bezpiecznych warunków w czasie pobytu dziecka na terenie Punktu.

2. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.

3. Dyrektor Punktu oraz grono pedagogiczne dokładają wszelkich starań, aby zapewnić każdemu dziecku prawidłowe i odpowiednie warunki do nauki, zabawy i wszechstronnego rozwoju.

Warunki przyprowadzania i odbierania dzieci.

1. Rodzice zobowiązani są do osobistego przyprowadzania i odbierania dziecka o wyznaczonej porze.

2. Dziecko może odebrać bądź przyprowadzić osoba wyznaczona przez Rodziców. Osoba ta musi posiadać odpowiednie upoważnienie od Rodziców / Opiekunów.

3. Dziecko przyprowadzane do Punktu  przekazywane jest tylko osobie dorosłej (nauczycielowi, bądź obsłudze).

4. W chwili, gdy Rodzic / Opiekun odbiera dziecko, przejmuje na siebie odpowiedzialność za dziecko.

Warunki organizowania zajęć dodatkowych

1. W Punkcie  mogą być organizowane zajęcia dodatkowe.

2.Propozycje dodatkowych zajęć można zgłaszać nauczycielowi bądź Dyrektorowi

Wykaz zajęć dodatkowych prowadzonych na terenie punktu:

  • język angielski
  • rytmika
  • gimnastyka korekcyjna

Terminy przerw w pracy

1. Punkt  funkcjonuje przez 12 miesięcy. Rok szkolny rozpoczyna się 01 września a kończy 31 sierpnia następnego roku.

2. Termin przerwy wakacyjnej, świątecznej ustalany jest przez Dyrektora , grono pedagogiczne .

3. Punkt pracuje w godzinach od 6.30 do 17.30 w dni robocze, od poniedziałku do piątku.

Zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia

1. Współdziałanie z Rodzicami w sprawie wychowania i nauczania z uwzględnieniem prawa Rodziców do znajomości treści programowych realizowanych .

2. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci i dokumentowanie tych obserwacji.

3. Prowadzenie konsultacji i porad dla Rodziców w zakresie pracy z dziećmi, w tym organizowanie zebrań, indywidualnych konsultacji, prelekcji, pogadanek, zajęć otwartych.

4. Przeprowadzanie w roku poprzedzającym rok szkolny , w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej diagnozy gotowości do podjęcia nauki w szkole.

5. Zamieszczanie bieżących informacji na tablicy ogłoszeń.

6. Organizowanie wystawek twórczości plastycznej dzieci.

7. Zachowanie właściwej jakości pracy dydaktyczno – wychowawczej.

8. Realizowanie programu, w tym m.in.:

a. kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia, bezpieczeństwa oraz rozwijanie sprawności ruchowej,

b. budzenie w dziecku wrażliwości emocjonalnej, świadomości moralnej, oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną,

c. wspieranie dziecka w nabywaniu kompetencji językowych i umiejętności

matematycznych,

d. prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dziecka: współpraca z psychologiem, terapeutą, logopedą etc.

§ 5 Postanowienia końcowe.

1. Rodzice / Opiekunowie mają prawo do rozwiązania umowy pisemnie z miesięcznym wyprzedzeniem, bez podania przyczyn.

2. Punkt  ma prawo do rozwiązania umowy edukacyjnej z miesięcznym wyprzedzeniem.